Class

1- LKG 
2- UKG 
3- Class I 
4- Class II 
5- Class III 
6- Class IV 
7- Class V 
8- Class VI 
9- Class VII 
10- Class VIII 
11- Class IX 
12- Class X 
13- Class XI 
14- Class XII